Terug naar Stichting Smitsorgel Heilige Martinuskerk te Sint-Oedenrode

Privacybeleid

Privacyverklaring stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Indien u lid bent, of wordt, van de vriendenkring van de stichting Smitsorgel of van de emailservice van deze stichting, hiervoor een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u daarmee uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode verwerkt en bewaart persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en
telefonisch
• foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken
Onze stichting heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij deze alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijk verzoek.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via e-mailadres:
informatie@smitsorgel.nl  of stuur een brief naar postadres: Oranje Nassaulaan 2, 5491 HL Sint-Oedenrode, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap van de vriendenkring en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
• uw naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails en/of post niet te willen ontvangen.
• afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar: informatie@smitsorgel.nl
• uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw vriendenbijdrage te verantwoorden
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst;
• uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de stichting organisatie;
• uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;
• foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we op het besloten gedeelte van onze website en interne nieuwsbrieven;
• foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen
Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode verstrekt gegevens alleen dan aan derde wanneer dit nodig is voor de uitoefeningen van onze overeenkomst met u, of wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Mocht zich dit voordoen dan zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij in bewaring hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mailadres: informatie@smitsorgel.nl of naar postadres: Oranje Nassaulaan 2 5491 HJ Sint-Oedenrode.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Ter bescherming van uw gegevens vragen wij om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
De stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mailadres informatie@smitsorgel.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen via nummer: 0413-474923

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.